ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

 1. Ազդանշանների և պատկերների թվային մշակում — Տ83Մ
 2. Ավտոմատ կառավարման համակարգեր — Տ63
 3. Էլեկտրոնային կոմերցիա — Տ63
 4. Համակարգային վերլուծություն և գործույթների հետազոտում — Տ73
 5. ՏՀ նախագծում — Տ83Մ
 6. Օպերացիոն համակարգեր — Տ62Հ
 7. Java — Տ72Հ
 8. Բաշխված տեղեկատվական համակարգեր — Տ62Հ
 9. Ինֆորմատիկա C հիմունքներ — Տ93
 10. Ինֆորմատիկա — Տ93Հ
 11. Ծրագրավորման հիմունքներ — Տ72Հ
 12. Համակարգային ծրագրավորում — Տ73
 13. Համակարգերի մոդելավորում — Տ72Հ
 14. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն — Տ73
 15. Քոմփ. կիր. և ՎԵԲ — Գ84-2Հ, Գ91Հ
 16. Քոմփյութերների սնուցման երկրորդական աղբյուրների կազմակերպում — Տ62Հ
 17. Մաթեմատիկա
 18. Քիմիա
 19. Ֆիզիկա
 20. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր — Տ72Հ
 21. Վճիռների կայացման մեթոդներ և սցենարներ — Տ73
 22. Շենքերի և շինությունների շահագործում — ՃՇ72
 23. Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր — ՃՇ82
 24. Հայ գրականություն
 25. Անգլերեն լեզու
 26. Ռուսաց լեզու
 27. Հայոց պատմություն — ՄՄԿ խմբեր
 28. Բուսաբանություն — ԳՔ85
 29. Խաղողագործություն
 30. Ֆիտոպաթոլոգիա — Գ71
 31. Բույսերի պաշտպանություն — Գ71
 32. Բույսերի ֆիզիոլոգիա — ԳՔ85
 33. Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում — Գ82
 34. Մասնավոր անասնաբուծություն — Գ82
 35. Գինեկոլոգիա և բազմացման ախտաբանություն — Գ92Մ
 36. Անասնաբուծական արտադրանքի ապրանքագիտություն և ստանդարտացում — Գ84
 37. Էկոնոմետրիկա — Գ84
 38. Հաշվապահական հաշվառում
 39. Ապահովագրական գործ — ԳՔ77
 40. Գյուղատնտեսության ապահովագրություն — Գ64
 41. Տնտեսագիտության հիմունքներ — ԳՔ87
 42. Գյուղ արտադրության և մշակող արտադրության ձեռնարկությունների կազմակերպում և կառավարում — Գ74
 43. Ներդրումային քաղաքականություն — Գ74
 44. Ժամանակակից հաշվառման համակարգեր — Գ84Մ
 45. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ — Գ74
 46. Բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների կազմակերպում — ՏՔ84
 47. Միասնական տրանսպորտային համակարգեր — ՏՔ84
 48. Տրակտորներ և ավտոմոբիլներ — ՏՔ81
 49. Տրակտորներ — ՏՔ81
 50. Ֆերմերային տնտեսության մեքենայացում — ՏՔ71
 51. Տրանսպորտային հոսքերի մոդելավորում — Տ87Մ
 52. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում — Տ87Մ
 53. Անասնապահական ֆերմաների մեքենայացում — Տ61
 54. Անվտանգ երթևեկության ծառայողական հատուկ փոխադրումներ — Տ67
 55. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ — Տ 71, Տ61Հ
 56. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում — 310801 5-րդ կուրս
 57. ՃՏՊ փորձաքննություն — Տ77Հ
 58. Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում — Տ71
 59. Շարժիչների աշխատանքային պրոցեսներ — Տ71
 60. Մեքենաների և մեխանիզմների տեսություն — Տ81, Տ71Հ
 61. Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումներ — ՏՔ84
 62. Ավտոմոբիլի տեխնիկաշահագործական հատկություններ — Տ67Հ
 63. Վարորդների պատրաստման մեթոդական հիմունքներ — Տ67
 64. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ ժամանակակից մեքենաներ — Տ91Մ
 65. Մեքենաների մասեր — Տ71Հ, Տ77Հ
 66. Լիցենզավորումը և սերտիֆիկացումն ավտոմոբիլային  տրանսպորտում — Տ97Մ
 67. Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր — ՃՇ72Հ
 68. Էլեկտրատեխնիկա
 69. Էլեկտրաէներգետիկայի ժամանակակից խնդիրները — Տ65Հ
 70. Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ — ՃՇ72, Տ75Հ
 71. Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ — Տ65Հ
 72. Ջերմային էլեկտրակայաններ — Տ65
 73. Օդափոխության և օդի լավորակման ներքին համակարգերի տեխ. և մոնտաժում — ՃՔ72