ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

 1. Գյուղատնտեսության մեքենայացում (3106) մասնագիտության պետական քննության հարցաշար
 2. Ազդանշանների և պատկերների թվային մշակում — Տ83Մ
 3. Ավտոմատ կառավարման համակարգեր — Տ63
 4. Էլեկտրոնային կոմերցիա — Տ63
 5. Համակարգային վերլուծություն և գործույթների հետազոտում — Տ73
 6. ՏՀ նախագծում — Տ83Մ
 7. Օպերացիոն համակարգեր — Տ62Հ
 8. Java — Տ72Հ
 9. Բաշխված տեղեկատվական համակարգեր — Տ62Հ
 10. Ինֆորմատիկա C հիմունքներ — Տ93
 11. Ինֆորմատիկա — Տ93Հ
 12. Ծրագրավորման հիմունքներ — Տ72Հ
 13. Համակարգային ծրագրավորում — Տ73
 14. Համակարգերի մոդելավորում — Տ72Հ
 15. Հաշվողական համակարգերի ճարտարապետություն — Տ73
 16. Քոմփ. կիր. և ՎԵԲ — Գ84-2Հ, Գ91Հ
 17. Քոմփյութերների սնուցման երկրորդական աղբյուրների կազմակերպում — Տ62Հ
 18. Մաթեմատիկա
 19. Քիմիա
 20. Ֆիզիկա
 21. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր — Տ72Հ
 22. Վճիռների կայացման մեթոդներ և սցենարներ — Տ73
 23. Շենքերի և շինությունների շահագործում — ՃՇ72
 24. Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր — ՃՇ82
 25. Հայ գրականություն
 26. Անգլերեն լեզու
 27. Ռուսաց լեզու
 28. Հայոց պատմություն — ՄՄԿ խմբեր
 29. Բուսաբանություն — ԳՔ85
 30. Խաղողագործություն
 31. Ֆիտոպաթոլոգիա — Գ71
 32. Բույսերի պաշտպանություն — Գ71
 33. Բույսերի ֆիզիոլոգիա — ԳՔ85
 34. Գյուղատնտեսական կենդանիների կերակրում — Գ82
 35. Մասնավոր անասնաբուծություն — Գ82
 36. Գինեկոլոգիա և բազմացման ախտաբանություն — Գ92Մ
 37. Անասնաբուծական արտադրանքի ապրանքագիտություն և ստանդարտացում — Գ84
 38. Էկոնոմետրիկա — Գ84
 39. Հաշվապահական հաշվառում
 40. Ապահովագրական գործ — ԳՔ77
 41. Գյուղատնտեսության ապահովագրություն — Գ64
 42. Տնտեսագիտության հիմունքներ — ԳՔ87
 43. Գյուղ արտադրության և մշակող արտադրության ձեռնարկությունների կազմակերպում և կառավարում — Գ74
 44. Ներդրումային քաղաքականություն — Գ74
 45. Ժամանակակից հաշվառման համակարգեր — Գ84Մ
 46. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ — Գ74
 47. Բեռնման բեռնաթափման աշխատանքների կազմակերպում — ՏՔ84
 48. Միասնական տրանսպորտային համակարգեր — ՏՔ84
 49. Տրակտորներ և ավտոմոբիլներ — ՏՔ81
 50. Տրակտորներ — ՏՔ81
 51. Ֆերմերային տնտեսության մեքենայացում — ՏՔ71
 52. Տրանսպորտային հոսքերի մոդելավորում — Տ87Մ
 53. Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում — Տ87Մ
 54. Անասնապահական ֆերմաների մեքենայացում — Տ61
 55. Անվտանգ երթևեկության ծառայողական հատուկ փոխադրումներ — Տ67
 56. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ մեքենաներ — Տ 71, Տ61Հ
 57. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում — 310801 5-րդ կուրս
 58. ՃՏՊ փորձաքննություն — Տ77Հ
 59. Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում — Տ71
 60. Շարժիչների աշխատանքային պրոցեսներ — Տ71
 61. Մեքենաների և մեխանիզմների տեսություն — Տ81, Տ71Հ
 62. Բեռնատար ավտոմոբիլային փոխադրումներ — ՏՔ84
 63. Ավտոմոբիլի տեխնիկաշահագործական հատկություններ — Տ67Հ
 64. Վարորդների պատրաստման մեթոդական հիմունքներ — Տ67
 65. Գյուղատնտեսական և մելիորատիվ ժամանակակից մեքենաներ — Տ91Մ
 66. Մեքենաների մասեր — Տ71Հ, Տ77Հ
 67. Լիցենզավորումը և սերտիֆիկացումն ավտոմոբիլային  տրանսպորտում — Տ97Մ
 68. Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր — ՃՇ72Հ
 69. Էլեկտրատեխնիկա
 70. Էլեկտրաէներգետիկայի ժամանակակից խնդիրները — Տ65Հ
 71. Էլեկտրամատակարարման հիմունքներ — ՃՇ72, Տ75Հ
 72. Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ — Տ65Հ
 73. Ջերմային էլեկտրակայաններ — Տ65
 74. Օդափոխության և օդի լավորակման ներքին համակարգերի տեխ. և մոնտաժում — ՃՔ72