Ստորաբաժանումներ

Ուսումնամեթոդական բաժին

Հետազոտական և գիտակրթական կենտրոն

Կրթական ծրագրերի որակի ապահովման, աուդիտի և պրակտիկայի բաժին

Կադրերի և ընդհանուր բաժին

Հաշվապահություն

Տնտեսական և կազմակերպչական հարցերի գծով վարչություն

Երևանի ներկայացչություն