Գայանե Յուրիի Խաչատրյանի ցանկ

Ցանկ

դասախոս

Գայանե Յուրիի Խաչատրյանի

գիտական և գիտամեթոդական աշխատանքների

25.03.2018թ.

Հ/Հ

Անվանումը

Համահեղինակներ

Տպագիր օրգանի անվանումը, տարեթիվը, համարը, էջերը

1

2

3

4

1

Тюнинг легковых автомобилей и его перспектива

Банаян Р.С.

АрГУ, Ученые записки 1(27), 2013г., стр. 124-134